Общи условия и политика за поверителност на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни на уебсайт

WWW.ADREM.BG

(в сила от 01.12.2022)

Уебсайтът www.adrem.bg („Уебсайтът“) е собственост и се управлява от „АДРЕМ ПЪБЛИШИНГ“ ООД. Дружеството зачита неприкосновеността на личните данни на посетителите на Уебсайта и гарантира защитата им в максимална степен. Осъществявайки  достъп  до, и използвайки Уебсайта, Вие следва също да се запознаете и да спазвате Правилата за ползване на Уебсайта www.adrem.bg.

Настоящата политика за поверителност

на личните  данни  на  Уебсайта  („Политика“)  се  основава  на  изискванията на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на  лични  данни  и  относно  свободното  движение  на  такива  данни  и  за отмяна  на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Настоящата Политика за поверителност е неразделно свързана с Общите условия за ползване на Уебсайта. Всички изменения и допълнения в Политиката ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез самия Уебсайт www.adrem.bg.

I. КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни (“Администраторът”) e „Адрем Пъблишинг“ ООД, ЕИК: 207086675, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, ул.“Горски пътник“ № 19, ет.3.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни може да се обръщате към длъжностното лице по защита на личните данни на следните координати за връзка: office@adrem.bg

II. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ

1.Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

А/ Данни за профила Ви в Уебсайта, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на Уебсайта (“Общите условия”):

 • Лично и фамилно име;
 • Имейл адрес;
 • Парола;

Целите, за които използваме събраната информация:

–   Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;

–   Доставка на поръчани продукти;

– Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

– Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

– Автентикация при влизане в профила Ви;

–  Изпращане на съобщения чрез имейл и/или нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;

– Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

 1. Данни за онлайн поръчка през Уебсайта, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставката;
 • История на поръчките;

Цели, за които използваме събраната информация:

–    Доставка на поръчаните книги и продукти;

–   Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

–     Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

III. ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР С Адрем Пъблишинг“ ООД ИМАТ ПРЯК/ КОСВЕН ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ИЛИ ГИ ОБРАБОТВАТ  

 • Лица, които по възлагане на „Адрем Пъблишинг“ ООД поддържат оборудване и софтуеър, използвани за обработването на личните Ви данни;
 • Лица, предоставящи услуги като контактен/ кол/ център за осъществяване на директен маркетинг;
 • Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в сферата на защитата на личните данни, правото и счетоводството
 • Лица, предоставящи куриерски услуги за доставка на поръчаните от Вас стоки

  СРОКОВЕ, В КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Данни, предоставени на договорно основание:
 • Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на Уебсайта или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
 • Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
 1. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 1. Да получите  достъп  до  личните  Ви  данни  и  информация,  от  вида, която  сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Администратора  информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни. Правото си на достъп може да упражните като се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. да искате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработката. Това може да направите през Вашия профил или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. да искате да се изтрият личните Ви данни само в някой от следните случаи:

– същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;

– оттеглили сте съгласието/ възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;

 • обработването на данните е признато за незаконно;

– законодателството изисква това;

 1. да искате да се ограничи обработването на личните Ви данни, когато:

– при оспорване точността на личните Ви данни, за срока, необходим на Администратора да провери точността им;

–  установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните, вместо да бъдат изтрити;

– желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „Адрем Пъблишинг“ ООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяване, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или

– при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му.

 1. Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които Вие сте ни предоставили включващо получаването им от „Адрем Пъблишинг“ ООД в  структуриран,  широко използван  и  пригоден  за  машинно  четене  формат  и  прехвърлянето  им  на  друг администратор  на  лични  данни.  Правото  Ви  на  преносимост  касае 

лични  данни,  за които са налице следните условия:

а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на

договорно задължение; и

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 1. да възразите пред „Адрем Пъблишинг“ ООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на  официални  правомощия,  които  са  ни  предоставени,  или  за  които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на  директния  маркетинг,  включително  и  профилирането  с  тази  цел, 

„Адрем Пъблишинг“ ООД  ще прекрати обработването им за посочената цел.

Когато  отправеното  възражение  е  срещу  обработката  на  личните  Ви  данни  за останалите  цели,  „Адрем Пъблишинг“ ООД ще Ви  отговори  в  разумен  срок,  но  не  по-дълъг  от  един месец,  дали  намира  същото  за  основателно  и  съответно  дали  ще  прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

 1. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката  им  се  основава  на  Вашето  съгласие  като  заявите изричното си желание чрез профила си.
 2. да изпратите  жалба  до  Комисията  за  защита  на  личните  данни  в  случай  че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.
 1. МОЖЕ ЛИ ДА ОТКАЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставим избраните продукти, ние се нуждаем  от  определени  данни,  които  са  необходими  за  сключване  и  изпълнение  на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на „Адрем Пъблишинг“ ООД.

Непредоставянето  на  следните  данни  препятства  възможността  „Адрем Пъблишинг“ ООД  да  сключи договор с Вас и да Ви предостави избрания продукт:

 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Сума за плащане.

Общи условия за покупко-продажба през платформата за електронна търговия

WWW.ADREM.BG

Чл.1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия имат за цел да peгyлиpaт oтнoшeниятa мeждy „Адрем Пъблишинг“ ООД, EИK 207086675, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, р-н Лозенец, ул. Горски пътник № 19, ет.3 /ДOCTABЧИK/ и ползвателите /КЛИЕНТИ/ нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия „Адрем Пъблишинг“ ООД www.adrem.bg

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в това число Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

ІІ. ДAHHИ ЗA ДOCTABЧИKA

Чл.2. Инфopмaция, която Доставчикът предоставя cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

 1. Haимeнoвaниe нa Дocтaвчиĸa: „Адрем Пъблишинг“ ООД, EИK 207086675
 2. Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, р-н Лозенец, ул. Горски пътник № 19, ет.3
 3. Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa: гp. Coфия, р-н Лозенец, ул. Горски пътник № 19, ет.3
 4. Дaнни зa контакт и ĸopecпoндeнция: гp. Coфия, р-н Лозенец, ул. Горски пътник № 19, ет.3, Email: office@adrem.bg, телефон:  0887 563810
 5. Оpгaни, осъществяващи контрол над Доставчика:

а) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Coфия,yл. „Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв“ № 15,

тeл.: (02) 940 20 46

фaĸc: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уeб caйт: www.cpdp.bg

б) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Coфия, 1000, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18

гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzp.bg

в) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa

Coфия 1000, бyл. „Bитoшa“ №18

Teлeфoн: (02) 935 61 13

Фaĸc: (02) 980 73 15

Уeб caйт: www.cpc.bg

г) Онлайн решаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

ІІІ. ДЕФИНИЦИИ

Чл.3. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

3.1. “Клиент” е физическо или юридическо лице, което е регистрирано в WWW.ADREM.BG. С регистрацията и създаването на клиентски профил на сайта се приема, че  Клиентът се е запознал  с настоящите Общи условия и ги приема.

3.2. “Клиенстки профил” е обособена част от WWW.ADREM.BG, съдържаща информация за Клиента, предоставена от последния при регистрацията му. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки/услуги, да променя паролата си за достъп и др.

3.3. “Поръчка“ е електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика, през сайта, намерението си за закупуване на стоки и/или услуги от WWW.ADREM.BG

3.4. „Стоки и/или Услуги“ е всеки предмет на договора за покупко-продажба от WWW.ADREM.BG.

3.5. „Договор“е сключеният от разстояние договор между Доставчика и Клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги от WWW.ADREM.BG, неразделна част от който са настоящите Общи условия.

3.9 „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

3.10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща ДДС и всички допълнителни данъци и такси.

3.11. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

ПРЕДМЕТ

4.1. WWW.ADREM.BG предоставя на Клиента възможността да закупува предлаганите в WWW.ADREM.BG стоки и/или услуги, след регистрация и/или чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване с настоящите Общи условия.

PEГИCTPAЦИЯ

5.1. За да се регистрира в WWW.ADREM.BG, Клиентът следва:

5.1.1. Да попълни електронната регистрационна форма, като предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни. Клиентът декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

5.1.2. Дocтaвчиĸът пoтвъpждaвa извъpшeнaтa oт Клиента peгиcтpaция, чpeз изпpaщaнe нa пиcмo за потвърждение нa пocoчeн oт Клиента eлeĸтpoнeн aдpec. С това се създaвa клиентски профил и мeждy Клиента и Дocтaвчиĸa възниĸвaт дoгoвopни oтнoшeния.

5.1.3. В случай че Клиент на WWW.ADREM.BG предостави неверни данни WWW.ADREM.BG има право да спре без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

5.1.4. Със създаването на Клиентски профил Клиентът извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

5.1.5. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупки на предлаганите чрез WWW.ADREM.BG стоки и/или услуги.

5.2. С оглед факта, че  предлаганите от WWW.ADREM.BG стоки и услуги непрекъснато се допълват и обогатяват, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията на предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

5.3. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента като публикува на видно място в WWW.ADREM.BG или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текстта на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

VІ. ПОРЪЧКИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. WWW.ADREM.BG приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се поставя от Клиента в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Клиентът може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

6.2. След избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Клиентът се задължава да заплати продажната й цена.

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти/услуги, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

„Адрем Пъблишинг“ ООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от „Адрем Пъблишинг“ ООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Клиента и обслужващата го банка/посредник.

6.3. След заявката, WWW.ADREM.BG изпраща автоматично генерирано писмо, потвърждаващо получаването на поръчката. Също така до 24 часа след получаване на заявката, но само в работно време- понеделник до петък от 10.00 ч до 18.00 ч., освен в дните, обявени за национални празници, служител на WWW.ADREM.BG се свързва с Клиента на посочен от него телефон и потвърждава поръчката.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

а/ Липса на наличност на поръчаната стока;

б/ Грешен или непълен адрес за доставка и/или телефон за контакт с Клиента.

6.4. WWW.ADREM.BG приема следните начини на плащане:

 • Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Клиента, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.
 • По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Клиента, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Клиентът извършва банков превод по сметка на „Адрем Пъблишинг“ ООД, като посочва номера на проформата като основание за превода.
 • През платформата Stripe.com – С превод от страна на Клиента към сметката на „Адрем Пъблишинг“ ООД.
 • Начините на доставка, предлагани от WWW.ADREM.BG са следните: 
 • Доставка с куриерски фирми, регистрирани в страната, както и до други държави, с които куриерът има договори. Доставките се извършват в срок до три работни дни за територията на цялата страна.
 • Възможна е доставка и с всяка друга куриерска компания по желание на Клиента, на цени по действащите тарифи за превоз на пратки на съответната компания, валидни към момента на получаването на поръчката.

6.6. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Клиентът следва дa пpeглeдa cтoĸaтa в мoмeнтa нa пpeдaвaнeтo и aĸo нe oтгoвapя нa изиcĸвaниятa дa yвeдoми зa тoвa нeзaбaвнo Дocтaвчиĸa. При констатирани нарушения във външния вид на стоката Kлиентът е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

6.7. Aĸo Клиентът нe yвeдoми Дocтaвчиĸa за недостатъци, cтoĸaтa ce cчита зa oдoбpeнa и приета ĸaтo cъoтвeтcтвaщa нa изиcĸвaниятa, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.

6.8. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, WWW.ADREM.BG се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VІІ. ОТКАЗ И ЖАЛБИ

7.1. Клиентът има право да оттегли поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Клиента чрез нарочно писмено изявление на office@adrem.bg

7.2. Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, различни от тези за връщане на стоката, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката.

7.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът попълва и изпраща стандартния формуляр за отказ, публикуван на WWW.ADREM.BG, или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на e-mail office@adrem.bg

7.3. Клиентът няма право на отказ от договора в cлeднитe cлyчaи:

7.3.1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa Клиента или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;

7.3.2. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт;

7.3.3. зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни cтoĸи, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa им и нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo;

7.3.4. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo ca били дocтaвeни и пopaди ecтecтвo им ca ce cмecили c дpyги cтoĸи, oт ĸoитo нe мoгaт дa бъдaт oтдeлeни;

7.3.5. зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни звyĸoзaпиcи или видeoзaпиcи или зaпeчaтaн ĸoмпютъpeн coфтyep, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa;

7.3.6.  за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

7.4. Когато Клиентът  упражни правото си на отказ от договора, той следва да  изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.

7.5. В случай че Клиентът  е упражнил правото си на отказ от договора, той трябва да върне стоката, като поеме разноските за връщането, в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й, причинено от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

При неизпълнение на тези условия, „Адрем Пъблишинг“ ООД си запазва правото да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Клиента.

7.6. В случай че Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, „Адрем Пъблишинг“ ООД възстановява сумата по стойността на стоката/ите в 14-дневен срок, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Клиентът е направил за връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на стоките от поръчката са за сметка на Клиента.

7.7. Когато е приложимо, за съответната стока е посочено наличието на възможност за оказване на помощ на Клиента след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях.

7.8. „Адрем Пъблишинг“ ООД напомня за наличие на законова гаранция за съответствие  на стоките с договора за продажба.

7.9. На посочените адреси за комуникация, Клиентът може да подава жалби, да прави изявления, във връзка с направените поръчки, както и да прави препоръки, с цел подобряване на обслужването. Жалбите се разглеждат своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.

VІІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Доколкото в WWW.ADREM.BG е предоставената информация за грижи за здравето, същата описва общите принципи на тези грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални Клиенти и не следва да се тълкува като такава. WWW.ADREM.BG полага грижа информацията в сайта да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. „Адрем Пъблишинг“ ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение, не го препоръчва и не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение от квалифициран лекар.Тя има чисто справочен характер.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни на телефон 0887 563810

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

8.2. WWW.ADREM.BG не носи отговорност за запазване на цената на стока, предлагана в сайта, при внезапна промяна на същата от страна на производителя/ вносителя й. В този случай Доставчикът си запазва правото дa променя цените на заявени от Клиента стоки.

8.3. WWW.ADREM.BG не носи отговорност за не предоставяне на достъп до сайта, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

8.4. WWW.ADREM.BG има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително и в клиентския профил Клиента. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси.

ІХ. АВТОРСКИ ПРАВА

9.1. Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

9.2. Материалите, публикувани в WWW.ADREM.BG не могат  да бъдат  копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под различна форма, без предварителното разрешение на „Адрем Пъблишинг“ ООД. Изтегляне на материали от сайта е възможно само за лични некомерсиални цели.

Х.ЛИЧНИ ДАННИ

10.1 WWW.ADREM.BG съблюдава законовите изисквания за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод регистрацията му и покупко-продажбата на стоки/услуги.

WWW.ADREM.BG има право да събира и използва информацията, предоставена от клиентите, след регистрацията им на сайта, с цел предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към желанията  на Клиента, за статистически и други цели.

10.2. В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

10.3. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или e-mail за контакти.

10.4. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или e-mail за контакти.

XI.ПРИЛОЖИМО ПРАВО

11.1. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.